การตลาด

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด
ครู คศ.2 (หัวหน้าแผนก)
นางสาวสุภาภรณ์ พุดขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวอารยา ดะขุนทด
ครูอัตราจ้าง

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร