งานความร่วมมือ

นางสาวฐิตรังสี เพชรเรืองประทีป
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายพิษณุ ถาเยนญวน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย