งานประชาสัมพันธ์

นายประสิทธิ์ ภูมิภาค
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ สันพิมาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางนริศรา น้อยมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวเจนจิรา ฤกษ์ยาม
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของทางราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิ้งค์กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ :