งานวัดผลและประเมินผล

นายจิระพงษ์ กวนกระโทก
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวช่อทิพย์ ทัพสุริย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางดาริณิ เอื้อไพโรจน์ถาวร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอรอนงค์ ภักดีวงศ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1)ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน 5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10) ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ V – NET
11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร download 

คำร้องแก้ 0 มส.