งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นายณภัทร พุทธปัญญา
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นางสาวประทุมทิพย์ กึ่งกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายประสิทธิ์ ภูมิภาค
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ สันพิมาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย