งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายมรุต พุทธรวี
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางนริศรา น้อยมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวชฎาพร พาขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) วางแผนและพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๒) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย