งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุชา คำนนอินทร์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายจิระพงษ์ กวนกระโทก
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวปวีณา บำรุงศิลป์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารต่าง ๆ ของงาน
เอกสารคำร้องขอฝึกงาน : Download
เอกสารสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ : Download
สมุดคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : Download

แบบฟอร์มนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน : Download
หนังสือบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ : Download