ช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอุทิศ ธงสันเทียะ
พนักงานราชการ (หัวหน้าแผนก)
นายวีรวัฒน์ เวียงสันเทียะ
ครู คศ.2
นายรัตนากร ดั้งขุนทด
ครู คศ.1
นายสรายุทธ ดือขุนทด
ครูผู้ช่วย
นายณภัทร พุทธปัญญา
พนักงานราชการ
นายยุรนันท์ หวดสันเทียะ
พนักงานราชการ
นางสาวฐิตรังสี เพชรเรืองประทีป
พนักงานราชการ
นายสุรพัฒน์ คำจันทร์
พนักงานราชการ
นายวีรชาติ หาญขุนทด
พนักงานราชการ
นายกฤษดา ตุ้มสูงเนิน
พนักงานราชการ
นายดุสิต ภูเยี่ยมใจ
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร