ช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายเสกสรรค์ พักสันเทียะ
พนักงานราชการ (หัวหน้าแผนก)
นางสาวพัชรินทร์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย
นายภูวนาถ นาคนิลพงศ์
พนักงานราชการ
นายศุภนัฐ พลขุนทด
พนักงานราชการ
 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร