ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต. ทวี ธนวิริยะ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • งานการบัญชี
  • งานการเงิน
  • งานทะเบียน
  • งานบุคลากร
  • งานอาคารสถานที่
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานพัสดุ
  • งานบริหารทั่วไป