ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต. วิจิตร วิเศษชู
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  • งานแนะแนวอาชีพฯ
  • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน