ฝ่ายวิชาการ

ดร.ธนกฤต โชติภักดีโภคิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานวิทยบริการห้องสมุด
  • งานระบบทวิภาคี
  • งานสื่อการเรียนการสอน