ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายประชารัฐ สาระวิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ