ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานความร่วมมือ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
  • งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ