สถาปัตยกรรม

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายกฤตวิทย์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย (หัวหน้าแผนก)
นายวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร