แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายณรงค์ เอมซ์บุตร
พนักงานราชการ (หัวหน้าแผนก)
นางปาริชาติ ทีจันทึก
ครู คศ.3
นางไพรินทร์ สุวรรณสม
ครู คศ.2
นางอุไร ชิ้นขุนทด
ครู คศ.2
นางสาวดาริณี เอื้อไพโรจน์ถาวร
พนักงานราชการ
นายประสงค์ ชิ้นขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวนุสรา จงรั้งกลาง
พนักงานราชการ
นางสาวช่อทิพย์ ทัพสุริย์
พนักงานราชการ
นางกัลยา พรมสูงเนิน
พนักงานราชการ
นางสาววิภาดา พวงขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวเอมิกา วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
นางสาวชฎาพร พาขุนทด
พนักงานราชการ
นายธีรพงษ์ เจิมขุนทด
ครูจ้างสอน