อิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกุศล อินทร์ทองหลาง
ครู คศ.2 (หัวหน้าแผนก)
นายมรุต พุทธรวี
ครู คศ.2
นายดำรัส คำเมืองใหม่
ครู คศ.1
นายกวิน พุทธรวี
พนักงานราชการ
นายอนุสรณ์ คินขุนทด
พนักงานราชการ
นายประสิทธิ์ ภูมิภาค
พนักงานราชการ
นายสมศักดิ์ สันพิมาย
พนักงานราชการ
นายอนิวัฒน์ คมขุนทด
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร