เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิชชาภา พันชนะ
งานกิจกรรม
นางสาวอรอนงค์ ภักดีวงศ์
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศิริอร ทอนพลกรัง
งานทะเบียน
นางสาวธิดารัตน์ แมขุนทด
งานพัสดุ
นางสาววรรณวิภา ภู่ธัญญเจริญ
งานกิจกรรม
นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์
งานห้องสมุด/งานประชาสัมพันธ์/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสา
งานสวัสดิการ/งานแนะแนว
นางสาวปนิดา ดานขุนทด
งานพัสดุ
นางสาวปวีณา บำรุงศิลป์
งานหลักสูตรการเรียนการสอน/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาววัลคุ์วดี ทัตติยานันท์
งานการเงิน
นางสาวจินต์จุฑา รัตนพันธ์
งานห้องสมุด
นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค์
งานการค้า
นางสาวกัญญาณัฐ พึงขุนทด
งานการเงิน
นางสาวภัทร ใหญ่จันทึก
งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวภัทรวดี พึขุนทด
งานบริหารงานทั่วไป