โครงสร้างการบริหารงาน

 

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง
ผู้อำนวยการ

นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด

นายจิรศักดิ์ เจียมขุนทด

ว่าที่ ร.ต.ทวี ธนวิริยะ

ว่าที่ ร.ต.วิจิตร วิเศษชู

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา