ไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุพจน์ วรธิพรหมมา
ครู คศ.3 (หัวหน้าแผนก)
นายอุดม บุญเฮ้า
ครู คศ.3
นายราชฤทธิ์ เพ็งเพ่งพิศ
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
นายประมวล งามละออ
พนักงานราชการ
นายเตชสิทธิ์ เมธาศิริโรจน์
พนักงานราชการ
นายอาทิตย์ ขันภักดี
พนักงานราชการ
นายพงษ์ภักดิ์ ใหญ่อรุณ
พนักงานราชการ
นายปิยะณัฐ ช่วยขุนทด
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร