การประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และคณะคุณครู 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์