การฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามอาคารเรียนทุกแผนก อาคารอำนวยการ และศูนย์วิทยบริการหอสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563