พิธีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบออนไลน์

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เข้าร่วมพิธีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา หลักสูตรมาตรฐาน HSK สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฉบับภาษาไทย) คอร์สเรียนออนไลน์ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จเจ้าประคุณธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธานพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ ในการนี้ท่าน ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และ Mrs. Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) เข้าร่วมนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกัน วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ