โครงการเยาวชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา และ โฆษกกรรมมาธิการการป้องกันการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินโครงการเยาวชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยนางลินดา เชิดชัย โฆษกกรรมมาธิการ ประธานเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติสูงยิ่งจาก นายจันทรทัต สิทธิกำจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และทีมวิทยากรขุนศึก 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา และการสร้างอุดมการณ์ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์