โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกันสังคมสู่สถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ