โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการกู้ ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา