ออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน, นายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนายกัมพล บัวลอย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา