การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นางอุไร ชิ้นขุนทด หัวหน้างานครูที่ปรึกษา นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 เข้าร่วมรับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ