การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอแสดงความยินดีกับคนดีคนเก่ง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการประกวดสะเตมศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ได้ไปต่อระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญเงินทักษะ Creative Marketing Plan ระดับ ปวส. ลำดับที่ 8 รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ระดับ ปวช. ลำดับที่ 6 ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทยในการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์