การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี

วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน ของแต่ละแผนกวิชาร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ