นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู แต่ละแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุธฺโธ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิธีการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ