ปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และงานอาคารสถานที่ ร่วมปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก โดยให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน ์ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี