ฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2เมตร และเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อประสานงานทางราชการ