การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนร.นศ.ระดับชั้นปวช.1-3ทุกแผนกวิชา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ด้วยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-3 แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกเทคโนโลยีดิจิทัล แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างก่อสร้าง แผนกสถาปัตยกรรม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ขอขอบคุณแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่านขุนทด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ในการให้ข้อมูลและเข้าตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)