การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ด้วยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน คนงาน แม่ค้า พ่อค้า ที่จำหน่ายอาหารที่โรงอาหาร ภายในวิทยาลัยฯทุกท่าน ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ขอขอบคุณแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่านขุนทด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ในการให้ข้อมูลและเข้าตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบผสมผสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)