การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

Read more