โครงการ Fix it – จิตอาสา มอบน้ำดื่มศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองบัวละคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการ Fix it – จิตอาสา มอบน้ำดื่ม รพ.ด่านขุนทด

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการฉีดวัคซีนป้องกันดูแล และช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงโควิด-19

เรืออากาศโท สมพร ปานดำที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เข้ากราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 กันยายน 2564

Read more

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แซนวิชเพื่อสุขภาพ)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 วิชาแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เจลแอลกอฮอล์)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยครูหมวดวิทยาศาสตร์ จัดทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 มอบให้กับกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ Online ตลอดทั้งภาคเรียนที่1/2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมายังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการปรับตารางเรียนตารางสอน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนได้เรียนครบทุกรายวิชา และครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งหมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามนักเรียนนักศึกษาเพื่อพบปะพูดคุยปัญหาต่างๆ ในชั่วโมงโฮมรูม ช่วงการเรียนออนไลน์ต่อไป

Read more

งานมุทิตาสักการะ พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาสักการะ พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล) ในวาระ อายุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ ในการนี้พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทธสีโล) มีเมตตา มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ให้วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน (ตามรอยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ วัดบ้านไร่

Read more

การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตลาดออนไลน์และนวัตกรรมไปต่vยอดในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการ “การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตลาดออนไลน์และนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วิทยากรโดย
1.ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. อ.ศุภสิทธิ์ สมศรีใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. นางสาวดวงมณี จีรพรชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัฒนานคร
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more