โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการกู้ ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยนายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ วัดใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

โครงการพัฒนาลูกเสือพี่เลี้ยงสู่การมีภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยคณะดำเนินงาน งานลูกเสือ จัดโครงการพัฒนาลูกเสือพี่เลี้ยงสู่การมีภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการของสถานประกอบการ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาเจ้าของธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการของสถานประกอบการ ประกอบด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการจัดจำหน่าย ของมอนทาน่าฟาร์ม และกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟ ของโรงคั่วกาแฟ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและมอบเสื้อสามารถ ให้กับครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษา ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (คูณ 4)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบเสื้อสามารถ ให้กับครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษา ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (คูณ 4) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับอาชีวศึกษา และร่วมส่งพลังใจเชียร์ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (คูณ 4) ได้รับรางวัลเหรียญทองผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับอาชีวศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more

โครงการเสริมสร้างเตรียมความพร้อมศูนย์อาชีวะพัฒนาสมรรถนะ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมโครงการเสริมสร้างเตรียมความพร้อมศูนย์อาชีวะพัฒนาสมรรถนะ ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 และ 5 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกันสังคมสู่สถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายปรัญชา ตะเภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

โครงการเยาวชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา และ โฆษกกรรมมาธิการการป้องกันการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินโครงการเยาวชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยนางลินดา เชิดชัย โฆษกกรรมมาธิการ ประธานเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติสูงยิ่งจาก นายจันทรทัต สิทธิกำจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และทีมวิทยากรขุนศึก 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา และการสร้างอุดมการณ์ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more