ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด นำรถฉีดน้ำเข้ามาดำเนินการให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ตามเจตนารมณ์ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่มีจิตเมตตาสร้างสถานศึกษา อาคารเรียน เพื่อให้ลูกหลาน ในอำเภอใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง ได้มาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้

Read more

ฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2เมตร และเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อประสานงานทางราชการ

Read more

นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู แต่ละแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุธฺโธ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิธีการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และงานอาคารสถานที่ ร่วมปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก โดยให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน ์ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ฉากกั้นโปร่งแสงตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำ ฉากกั้นโปร่งแสง ป้องกันละออง ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับใช้ในโรงอาหาร ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

Read more

ลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี

นที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

Read more

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Read more

เข้ารับการฉีดวัคซีน

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ คนรับการฉีดวัคซีน Sinovac (เข็มที่ ๑) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอขอบคุณ พ.ญ.ต้องตา ชนยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างสูงที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more