ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

กิจกรรมหน้าเสาธงแสดงความยินดี

อบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ครูคม เจ๊กนอก ครูแผนกช่างยนต์ ในวาระจะเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และแสดงความยินดีกับครูอาจารย์จำนวน 3 ท่านที่ได้รับข่าวดีของครอบครัวได้กำเนิดบุตรใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

Read more

ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด

ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทดระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยวัดจำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. วัดด่านใน 2. วัดสระจระเข้ 3. วัดบ้านหาญ 4. วัดบ้านจั่นโคกรักษ์ 5. วัดบ้านไร่

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระบบทวิศึกษา นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระบบทวิศึกษา นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563

Read more

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธงดให้มีกิจกรรมหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สัปดาห์แรก ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การลดความแออัดโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเรียนออนไลน์สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในวันปกติ ฯลฯ

Read more

ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอน แบบระยะห่างระหว่างบุคคล (New Normal) ของแผนกวิชาต่างๆ

ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอน แบบระยะห่างระหว่างบุคคล (New Normal) ของแผนกวิชาต่างๆ

Read more