มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ครูผู้ควบคุม ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขอขมาครูอาจารย์

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขอขมาครูอาจารย์ แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Read more

อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ทำบุญประจำปี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธี กิจกรรมทำบุญประจำปี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

สัมมนา ความรู้เกี่ยวกับบัญชี หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัล”

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับบัญชี หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัล” ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom online โดยมีวิทยากร 1. ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์, 2. อ.กิตติยา จิตต์อาจหาญ และ3. พรรณทิพย์ อย่างกลั่น จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระราชสีมาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ และนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ประธานฆราวาส ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Read more

ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกัมพล บัวลอย ครูแผนกวิชาช่างยนต์, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยนางศิริกานต์ สนธิกุลไพศาล เจ้าของกิจการ บจก.มั่งมี 4289 ทำการมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more