โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่อสะอาด (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 9-10 พฤษภาคม

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา พิธีบายศรีสู่ขวัญขอขมา ครู-อาจารย์ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ

Read more