ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่อ

Read more

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

Read more