โครงการ Fix-it จิตอาสา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ Fix-it จิตอาสา จัดทำที่เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 30 ขวด โดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากรนำมอบให้กับพญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

มอบอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบอาหารว่าง จำนวน 120 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทด ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ทำการเปิดภาคเรียน 1/2564

Read more

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

มอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแผนกช่างกลโรงงาน และครูหมวดวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ณ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด นำรถฉีดน้ำเข้ามาดำเนินการให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ตามเจตนารมณ์ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่มีจิตเมตตาสร้างสถานศึกษา อาคารเรียน เพื่อให้ลูกหลาน ในอำเภอใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง ได้มาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้

Read more

ฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำฉากกั้นโปร่งแสง ฉากกั้นอะคริลิค ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2เมตร และเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อประสานงานทางราชการ

Read more

นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู แต่ละแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุธฺโธ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิธีการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more