การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนร.นศ.ระดับชั้นปวช.1-3ทุกแผนกวิชา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ด้วยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-3 แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกเทคโนโลยีดิจิทัล แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างก่อสร้าง แผนกสถาปัตยกรรม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ขอขอบคุณแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่านขุนทด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ในการให้ข้อมูลและเข้าตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ด้วยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน คนงาน แม่ค้า พ่อค้า ที่จำหน่ายอาหารที่โรงอาหาร ภายในวิทยาลัยฯทุกท่าน ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) ขอขอบคุณแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่านขุนทด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ในการให้ข้อมูลและเข้าตรวจหาเชื้อ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบผสมผสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีมอบโล่รางวัลการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดย ดร.สุเทพแก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี ในการนี้ ดร.กาญจนาเงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (เสาร์ 5) ภายใต้โจทย์ดวลธนูสะท้านฟ้า ท้าผู้กล้าสู่แดนมังกรณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

Read more

ตรวจประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564๔ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอขอบคุณนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นายละออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด และนางสายชล ไทยอุดม หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลด่านขุนทด ได้เข้าตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียนและมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับวิทยาลัยฯ ในการนี้มี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยฯ ห้องเรียน โรงฝึกงานแผนกวิชาต่าง ๆ โรงอาหารและสหการร้านค้า ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

Read more

มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูอาจารย์ มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด จำนวน 40 แพค และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา และพูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ขอบคุณ แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดานขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแล ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

Read more

ส่งมอบห้องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และคณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้ทำการส่งมอบห้องพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด โดยมี พ.ญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพญ.ต้องตา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการใช้ห้องโดยจะใช้สำหรับการพ่นยาให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และใช้สำหรับพ่นยา กรณีเด็กหรือผู้ป่วยที่เป็นหอบหืด หรือทางเดินหายใจ

Read more

โครงการอบรม กระบวนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการอบรม กระบวนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยมี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กล่าวเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำนาจ ทองแสน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายเสกสรร ศรียศ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ วPA ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet
ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรอาชีวศึกษาจากนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรอาชีวศึกษา ให้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเข้ากราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้ง พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more