การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี

วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน ของแต่ละแผนกวิชาร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

ต้อนรับท่านรองมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับท่านรองมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคนิค หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธในครั้งนี้

Read more

พิธีบวงสรวงดวงทิพยวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร ตัวแทนครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงทิพยวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณศิริกานต์ สนธิกุลไพศาล เจ้าของ บริษัท มั่งมี 4298 จำกัด
2. อาจารย์พงษ์ภักดิ์ ใหญ่อรุณ ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ศิษย์เก่า ทลบ.)
3. นางสาวอัญชลี บำรุงศิลป์ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอแสดงความยินดีกับคนดีคนเก่ง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการประกวดสะเตมศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ได้ไปต่อระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญเงินทักษะ Creative Marketing Plan ระดับ ปวส. ลำดับที่ 8 รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ระดับ ปวช. ลำดับที่ 6 ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทยในการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

Read more

กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read more

อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหินเพิง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และนายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2564ณ โรงเรียนบ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Read more

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ครูผู้ควบคุม ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

Read more