โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่

Read more