หน้าหลัก

 

ทัศนียภาพภายในวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะปฏิบัติงานได้จริงตามต้องการของตลาดแรงงาน
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสาในการพัฒนาประเทศชาติ

Copyright © 2021 | LPKTC Support by Phornpawee