การตลาด

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด
ครู คศ.3 (หัวหน้าแผนก)
นางสาวสุภาภรณ์ พุดขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวอารยา ดะขุนทด
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร