การบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

นางขนิษฐา วิเศษชู
ครู คศ.3 (หัวหน้าแผนก)
นางสาวโชติกา กัวะขุนทด
ครู คศ.1
นางสาวสุกัญญา นารักษ์
ครู คศ..1
นางศุตานันท์ คุขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวรุ่งรัตน์ คุขุนทด
พนักงานราชการ
นายภควัต กำเนิดเขว้า
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร