งานการเงิน

นางสาวรุ่งรัตน์ คุขุนทด
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวสุภาภรณ์ พุดขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
นางสาววัลคุ์วดี ทัตติยานันท์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้                   

1) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดำเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนปฏิบัติการประจำปี    
4)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร    ตามระเบียบ
5)  ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารต่างๆ

ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา