งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วิจิตร วิเศษชู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวธนภร เงิมสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวฐิตรังสี เพชรเรืองประทีป
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางพิชชาภา พันชนะ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาววรรณวิภา ภู่ธัญญเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
๒) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
๖) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๗) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย