งานบัญชี

นางสาวสุกัญญา นารักษ์
หัวหน้างานบัญชี
นางขนิษฐา วิเศษชู
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
นางสาวอรวรรณ หนูสันเทียะ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายงานการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของ สถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4) ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย