งานบุคลากร

นายสุพจน์ วรธิพรหมมา
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวโชติกา กัวะขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
นางนารีรัตน์ อินทร์ทองหลาง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้                   

1)  แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4)  ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6)  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา  
7)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา        
8)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ Download
แบบฟอร์ม PA1 – PA5 ตามคู่มือฯ ว9/2564 ของ ก.ค.ศ. Download