งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

นางปาริชาติ ทีจันทึก
หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นายสุพจน์ วรธิพรหมมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นายพงษ์ภักดิ์ ใหญ่อรุณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นายปิยะณัฐ ช่วยขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2) วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย