งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายรัตนากร ดั้งขุนทด
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเอมิกา วงศ์จันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวกัลยา เบิกขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาววิภาดา พวงขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวปวีณา บำรุงศิลป์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวอรอนงค์ ภักดีวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5) จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำอกสารประกอบการสอนและการจัดการเรียน การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารต่าง ๆ ของงาน

โครงการสอน+แผนการจัดการเรียนรู้ : Download

เอกสารคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน: Download
ตารางเรียนตารางสอนแต่ละแผนกวิชา: Download