งานอาคารสถานที่

นายประสงค์ ชิ้นขุนทด
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอุดม บุญเฮ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวพัชรินทร์ ศรีทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายยุรนันท์ หวดขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายศุภนัฐ พลขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวกิ่งแก้ว เกิ้นโนนกอก
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

รูปภาพการพัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่ : คลิกที่นี่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา สถานศึกษา
2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
5) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10) ปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย